Fact-checked
х

Všetok obsah iLive je lekársky kontrolovaný alebo kontrolovaný, aby sa zabezpečila čo najväčšia presnosť faktov.

Máme prísne smernice týkajúce sa získavania zdrojov a len odkaz na seriózne mediálne stránky, akademické výskumné inštitúcie a vždy, keď je to možné, na lekársky partnerské štúdie. Všimnite si, že čísla v zátvorkách ([1], [2] atď.) Sú odkazmi na kliknutia na tieto štúdie.

Ak máte pocit, že niektorý z našich obsahov je nepresný, neaktuálny alebo inak sporný, vyberte ho a stlačte kláves Ctrl + Enter.

Podmienky používania

, Lekársky editor
Posledná kontrola: 09.06.2019

PRED POUŽITÍM TEJTO STRÁNKY POZORNE PREČÍTAJTE TIETO PODMIENKY A PODMIENKY POUŽITIA.

Používaním tejto stránky súhlasíte s týmito Podmienkami používania. Ak nesúhlasíte so všetkými týmito Podmienkami používania, nepoužívajte túto stránku!

Tieto Podmienky sa vzťahujú na stránky, ktoré sú určené na používanie spotrebiteľmi (neprofesionálmi) na nekomerčné, osobné, rodinné alebo domáce účely, vrátane iLive.com.ua, iLiveOK.ru, iLiveOK.com, vrátane subdomén a mobilných verzií týchto stránok ( tieto stránky nazývame „iLive“, „iLive Site“ alebo „Site“).

Tieto Podmienky používania sa môžu kedykoľvek zmeniť alebo doplniť. Vaše ďalšie používanie stránky iLive znamená, že tieto zmeny akceptujete.

Stránka neposkytuje lekársku pomoc.

Obsah webovej stránky iLive, napríklad text, grafika, obrázky, informácie získané od držiteľov licencií iLive a ďalšie materiály obsiahnuté na webovej stránke iLive („Obsah“), sú určené výlučne na informačné účely. Obsah nie je určený na nahradenie odborného lekárskeho poradenstva, diagnostiky alebo liečby. Vždy sa poraďte so svojím lekárom alebo iným kvalifikovaným zdravotníckym pracovníkom o akýchkoľvek otázkach týkajúcich sa vášho zdravotného stavu. Nikdy nezanedbávajte odbornú lekársku pomoc a neodkladajte návštevu u lekára, nech už čítate na webovej stránke iLive!

Ak si myslíte, že potrebujete pohotovostnú lekársku starostlivosť, okamžite vyhľadajte lekára alebo pohotovostnú službu. ILive neodporúča ani neodporúča žiadne špecifické testy, lekárov, produkty, postupy, názory alebo iné informácie, ktoré by mohli byť uvedené na stránke. Ak použijete akékoľvek informácie zverejnené na iLive, konáte výlučne na vlastné riziko.

Súkromie detí

Zaviazali sme sa k ochrane súkromia detí. Webová stránka iLive nie je určená ani určená pre deti do 13 rokov. ILive nezhromažďuje osobné údaje o žiadnej osobe, pokiaľ nevieme, že má menej ako 13 rokov. Rodič alebo opatrovník nesie výlučnú zodpovednosť za zabezpečenie kontroly nad používaním iLive Site neplnoletými osobami. Rodič alebo opatrovník tiež preberá plnú zodpovednosť za interpretáciu a používanie akýchkoľvek informácií alebo Služieb poskytovaných prostredníctvom iLive Site, pokiaľ ide o maloletú osobu.

Použitie materiálov

Všetky materiály uverejnené na tejto webovej stránke sú chránené autorskými právami v Európskej únii av zahraničí. ILive vám umožňuje prezerať alebo sťahovať jednu kópiu materiálu na webovej stránke iLive výhradne pre vaše osobné, nekomerčné použitie, ak uverejníte upozornenie o autorských právach na konci materiálu, napríklad: „iLive.com.ua Všetky práva vyhradené“ a ďalšie oznámenia (aktívne odkazy, ktoré nie sú zakázané pre indexáciu) na autorské práva a vlastnícke práva obsiahnuté v obsahu.

Názov materiálov naďalej patrí spoločnosti iLive alebo jej poskytovateľom licencií. Akékoľvek použitie materiálov, ktoré nie sú výslovne povolené týmito Podmienkami, je porušením týchto Podmienok a môže porušovať autorské práva, ochranné známky a iné zákony. Obsah môže byť zmenený alebo odstránený bez predchádzajúceho upozornenia spoločnosťou iLive. Všetky práva, ktoré tu nie sú výslovne uvedené, sú vyhradené pre spoločnosť iLive a jej poskytovateľov licencií.

Ak porušíte ktorúkoľvek z týchto Podmienok, vaše povolenie na používanie týchto materiálov sa automaticky ukončí a musíte okamžite zničiť všetky kópie, ktoré urobíte z ktorejkoľvek časti materiálov.

Zodpovednosť spoločnosti iLive a jej poskytovateľov licencií

Použitie webovej stránky iLive a obsahu je na vaše vlastné riziko.

Pri používaní webovej stránky iLive sa informácie budú prenášať prostredníctvom infraštruktúry, ktorá môže byť mimo kontroly a jurisdikcie spoločnosti iLive a jej dodávateľov. Spoločnosť iLive preto nie je zodpovedná za oneskorenie, zlyhanie, prerušenie alebo poškodenie akýchkoľvek údajov alebo iných informácií prenášaných v súvislosti s používaním webovej stránky iLive.

Internetová stránka iLive a jej obsah sú poskytované na základe „tak ako sú“. ILive, JEJ LICENCIE a dodávateľmi v plnom rozsahu konkrétneho zákona, zriekajú všetkých záruk akéhokoľvek druhu, či výslovných alebo predpokladaných, zákonné alebo iné, VRÁTANE, A TO NAJMÄ, ZÁRUK OBCHODOVATEĽNOSTI, NEPORUŠENIA PRÁV tretích strán a vhodnosti na určitý účelu. Bez obmedzenia vyššie uvedeného, iLive, jej poskytovatelia licencií a jeho dodávatelia neposkytujú žiadne vyhlásenia ani záruky týkajúce sa:

 • Presnosť, spoľahlivosť, úplnosť, včasnosť alebo aktuálnosť obsahu, softvéru, textu, grafiky, odkazov alebo správ poskytovaných na webovej stránke iLive.
 • Uspokojiť všetky vládne nariadenia, ktoré vyžadujú zverejnenie informácií o predpisovaní liekov alebo schválenie alebo súlad akéhokoľvek softvéru pre obsah obsiahnutý na webovej stránke iLive.

Spoločnosť iLive, jej poskytovatelia licencií, dodávatelia ani tretie strany uvedené na internetovej stránke iLive nie sú v žiadnom prípade zodpovední za akékoľvek škody (vrátane, okrem iného, náhodných alebo následných škôd, zranenia osôb alebo smrti v dôsledku nezákonných činností, ušlého zisku alebo straty). Vzniknuté v dôsledku straty údajov alebo ukončenia podnikania) v dôsledku použitia alebo neschopnosti používať webovú stránku iLive alebo jej obsah na základe záruky, zmluvy, deliktu alebo akejkoľvek inej právnej teórie a Bez ohľadu na to, či spoločnosť iLive, jej poskytovatelia licencií, jej dodávatelia alebo akékoľvek tretie strany uvedené na internetovej stránke iLive sú informované o možnosti takejto škody. ILive, jej poskytovatelia licencií, jeho dodávatelia alebo akékoľvek tretie strany uvedené na internetovej stránke iLive nenesú zodpovednosť za žiadne osobné zranenia, vrátane smrti, spôsobené vaším používaním alebo nesprávnym používaním stránok, obsahu alebo verejných priestorov (ako je definované nižšie). Opravné prostriedky v súlade s týmito Podmienkami sú výhradné a obmedzené na tie, ktoré sú výslovne uvedené v týchto Podmienkach.

Vlastné materiály

Osobné údaje, ktoré pošlete spoločnosti iLive, sa riadia zásadami ochrany osobných údajov iLive. V prípade nezrovnalostí medzi týmito Podmienkami a Zásadami ochrany osobných údajov iLive budú mať prednosť tieto Podmienky.

Stránka obsahuje funkcie (vrátane správ, otázok pre expertov, recenzie používateľov, komentáre atď.), Ktoré umožňujú používateľom vytvárať obsah na stránke (spoločne „Verejné zóny“), ako aj nahrávať obsah na platformách sociálnych sietí ( vrátane, ale nielen, Facebook, Twitter, Google Plus, YouTube, Instagram a Pinterest spoločne, Platforma sociálnych sietí). Súhlasíte s tým, že nebudete nahrávať ani prenášať žiadne správy alebo obsah akéhokoľvek typu do verejných oblastí alebo platforiem sociálnych sietí, ktoré porušujú alebo porušujú práva komukoľvek. Odoslaním správ alebo obsahu na verejné oblasti alebo platformy sociálnych sietí súhlasíte s tým, že tieto informácie nie sú dôverné bez ohľadu na účel. Je dôležité poznamenať, že spoločnosť iLive nie je zodpovedná za akcie, podmienky používania ani zásady akejkoľvek platformy sociálnych sietí. Skôr ako začnete používať akúkoľvek platformu sociálnych sietí, mali by ste byť oboznámení s jej podmienkami používania a jej politikami vrátane zásad ochrany osobných údajov.

Ak odošlete akékoľvek informácie, súhlasíte s tým, že neodosielate ani neodosielajte e-mailom službu iLive (vrátane e-mailových adries uvedených na stránke Kontakty), ktoré porušujú alebo porušujú ich zásady -alebo práva. Ak posielate akékoľvek informácie, nápady, koncepcie alebo vynález e-mailom, súhlasíte s tým, že tieto informácie nie sú dôverné bez ohľadu na účel.

Ak zverejníte informácie vo verejnej oblasti alebo platforme sociálnych sietí, alebo ak pošlete akékoľvek informácie, myšlienky, koncepcie alebo vynálezy spoločnosti iLive prostredníctvom e-mailu, automaticky poskytnete alebo zaručíte, že vlastník takéhoto obsahu alebo duševného vlastníctva priamo poskytol službu iLive (licenčné poplatky). Bezplatná), trvalá, neodvolateľná, celosvetová nevýhradná licencia na používanie, reprodukciu, vytváranie odvodených diel, úpravu, publikovanie, úpravu, preklad, distribúciu, používanie ix a zobrazenie správ alebo obsah na akomkoľvek médiu a v akejkoľvek forme alebo formáte, ako je už známe, ani v žiadnom prípade doteraz vynájdený. ILive môže sublicencovať svoje práva prostredníctvom niekoľkých úrovní sublicencií. Ak chcete, aby boli akékoľvek informácie o podniku, nápadoch, konceptoch alebo vynálezoch súkromné alebo osobné, neuverejňujte ich vo verejnej zóne alebo na platforme sociálnych sietí a neposielajte ich e-mailom spoločnosti iLive. Snažíme sa včas odpovedať na všetky e-maily, ale nie vždy to môžeme urobiť.

Vlastné materiály - obrázky, video, audio súbory

Súhlasíte s tým, že na webovú stránku iLive alebo na platforme sociálnych sietí, ktorú ste vytvorili sami, alebo na ktorú máte všetky práva na prenos a licenciu a ktoré neporušujú ochrannú známku a ktoré neporušujú ochrannú známku, na ktoré ste vytvorili, alebo na ktoré máte všetky práva na prenos a licenciu, uverejníte alebo odovzdáte iba mediálne súbory (napríklad fotografie, video alebo audio), autorské práva, dôvernosť alebo akékoľvek iné práva akejkoľvek inej osoby. Fotografie alebo videá celebrít, filmov a karikatúr sú zvyčajne chránené autorskými právami.

S cieľom chrániť vaše súkromie súhlasíte s tým, že nebudete posielať nič obsahujúce osobné údaje (napríklad vaše meno, telefónne číslo, e-mailovú adresu alebo adresu URL webovej stránky) vašej osobe ani nikomu inému. Je zakázané nahrávať súbory, ako sú obrázky alebo videá iných ľudí bez ich povolenia.

Nahraním akýchkoľvek mediálnych súborov na webovú stránku iLive alebo platformou sociálnych sietí zaručujete, že máte povolenie od všetkých osôb, ktoré sú tu zobrazené, že zverejníte a udelíte práva opísané v tomto dokumente. Nikdy nezdieľajte obrázok ani video s nikým iným, pokiaľ nemáte výslovné povolenie.

Je prísne zakázané vkladať súbory akéhokoľvek typu, ktoré obsahujú výrazy nenávisti, násilia, urážlivých obrázkov alebo správania, obscénnosti, pornografie, sexuálne explicitných obrázkov alebo akéhokoľvek materiálu, ktorý by mohol viesť k občianskoprávnej alebo trestnoprávnej zodpovednosti v súlade s platnými zákonmi alebo predpismi. Môže byť v rozpore s týmito Podmienkami, Reklamnou politikou iLive a Zásadami ochrany osobných údajov iLive.

Súhlasíte s tým, že nebudete sťahovať materiály, ktoré obsahujú softvérové vírusy alebo akýkoľvek iný počítačový kód, súbory alebo programy určené na prerušenie, zničenie alebo obmedzenie funkčnosti akéhokoľvek softvéru alebo tejto webovej stránky.

Nahrávaním všetkých mediálnych súborov na webovú stránku iLive alebo platformu sociálnych sietí, ako je napríklad fotografia alebo video, poskytnete spoločnosti iLive trvalú, nevýlučnú, bezplatnú celosvetovú licenciu na používanie, kopírovanie, tlač, zobrazovanie, reprodukciu, zmenu, publikovanie, prenos a distribúciu v médiách. Masmédiá; (b) beriete na vedomie, že každá osoba zobrazená v poskytnutých súboroch (alebo ak maloletá osoba, jeho rodič / zákonný zástupca) umožňuje spoločnosti iLive používať, kopírovať, tlačiť, zobrazovať, prehrávať, upravovať, publikovať, prenášať a distribuovať súbory a akékoľvek materiály uverejnené v takýchto médiách; a (c) súhlasíte s prepustením spoločnosti iLive a jej pridružených spoločností, riaditeľov, zamestnancov a zamestnancov z akýchkoľvek nárokov a výdavkov, vrátane poplatkov za právne zastupovanie, ak porušíte požiadavky a podmienky opísané v tomto dokumente.

ILive si vyhradzuje právo upravovať akékoľvek informácie pred odoslaním na webe a odstrániť akékoľvek informácie z akéhokoľvek dôvodu kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia podľa nášho vlastného uváženia.

Heslá

ILive má niekoľko nástrojov, ktoré umožňujú zaznamenávať a ukladať informácie. Ste zodpovední za podniknutie všetkých primeraných krokov, aby ste sa uistili, že nikto nemá neoprávnený prístup k vašim heslám alebo účtom iLive. Ste výhradne zodpovední za (1) monitorovanie ukladania a používania vašich prihlasovacích údajov a hesla; (2) autorizovať, prezerať, kontrolovať prístup a používanie vášho účtu iLive a hesla; (3) promptnú správu v iLive, ak si myslíte, že váš účet alebo heslo bolo ohrozené, alebo ak existuje iný dôvod, pre ktorý je potrebné heslo deaktivovať. Ak nám chcete poslať e-mail, použite odkaz „Kontaktujte nás“, ktorý sa nachádza v dolnej časti každej stránky našej stránky. Poskytujete spoločnosti iLive a všetkým ostatným osobám alebo organizáciám, ktoré sa podieľajú na práci stránok, právo prenášať, sledovať, vyhľadávať, uchovávať a používať vaše informácie v súvislosti s prevádzkou týchto stránok. Spoločnosť iLive nemôže a nebude zodpovedná za žiadne informácie, ktoré poskytnete, ani za vás alebo tretiu stranu, ktoré používajú informácie prenášané alebo prijímané pomocou nástrojov a služieb spoločnosti iLive.

Živé komunity, verejné oblasti a platformy sociálnych sietí

Ak používate verejnú zónu, ako sú vývesky, komentáre, odborné otázky, recenzie používateľov alebo iné komunity účastníkov, alebo publikujete čokoľvek na akejkoľvek platforme sociálnych sietí, ste výhradne zodpovední za svoje vlastné príspevky, dôsledky zverejnenia týchto príspevkov a Vaša závislosť na všetkých správach nájdených vo verejných priestoroch alebo na platformách sociálnych sietí. ILive a jej poskytovatelia licencií nie sú zodpovední za následky akýchkoľvek pracovných miest vo verejných priestoroch alebo na platformách sociálnych sietí. V prípadoch, keď sa cítite ohrození alebo máte pocit, že je ohrozený niekto iný, mali by ste okamžite kontaktovať miestnu agentúru na presadzovanie práva. Ak si myslíte, že potrebujete pohotovostnú lekársku starostlivosť, okamžite vyhľadajte lekára alebo pohotovostnú službu.

Berúc do úvahy možnosť použitia verejných priestorov a platforiem sociálnych sietí, súhlasíte s tým, že nasledujúce činnosti sú významným porušením týchto Podmienok:

 • Používanie verejnej zóny alebo platformy sociálnych sietí na akýkoľvek účel v rozpore s miestnymi, štátnymi, národnými alebo medzinárodnými zákonmi;
 • Publikovanie materiálov, ktoré porušujú práva duševného vlastníctva iných osôb alebo právo na súkromie alebo iné osoby;
 • Zverejňovanie nezákonných, obscénnych, hanlivých, výhražných, obťažujúcich, urážlivých, hanlivých, nenávistných alebo neprijateľných podľa názoru spoločnosti iLive, materiálov týkajúcich sa akejkoľvek inej osoby alebo organizácie;
 • Publikovanie reklám alebo obchodných ponúk;
 • Prekážka, po varovaní, pokojne diskutovať alebo publikovať komentáre, ktoré nesúvisia s diskutovanou témou (pokiaľ nie je dohodnuté, že diskusia je zadarmo);
 • Spamové zásielky (vrátane "listov šťastia") alebo schém všetkých pyramíd;
 • Udeľovanie seba ako inej osobe;
 • Šírenie vírusov alebo iného škodlivého počítačového kódu;
 • Akýkoľvek zber (zber, škrabanie) informácií o iných, vrátane e-mailových adries, bez ich identifikácie, pre publikovanie alebo prezeranie komentárov;
 • Umožnenie používateľom používať vaše poverenia na uverejňovanie alebo zobrazovanie komentárov;
 • Publikovanie tej istej poznámky viac ako raz (spam); alebo

Akékoľvek iné činnosti, ktoré bránia alebo zakazujú akejkoľvek inej osobe používať verejnú zónu, platformu sociálnej siete alebo lokalitu, alebo podľa názoru spoločnosti iLive vytvárajú riziko akejkoľvek zodpovednosti alebo poškodenia akéhokoľvek typu pre spoločnosť iLive, ktoréhokoľvek jej zákazníka alebo dodávateľa.

ILive si vyhradzuje právo (ale nie povinne) urobiť čokoľvek alebo všetky z nasledujúcich možností:

 • Zaznamenajte dialóg vo verejných chatovacích miestnostiach.
 • Skontrolujte, či správy vyhovujú podmienkam tejto časti a na základe vlastného uváženia rozhodnite o vymazaní alebo žiadosti o vymazanie správy.
 • Vymažte správy, ktoré sú urážlivé, nezákonné, provokatívne alebo ktoré nie sú v súlade s týmito Podmienkami používania.
 • Ukončite prístup používateľa do ktorejkoľvek alebo všetkých verejných oblastí a / alebo webovej stránky iLive pre akékoľvek porušenie týchto Podmienok.
 • Sledujte, upravujte alebo zverejňujte akékoľvek príspevky vo verejných oblastiach alebo na platforme sociálnych sietí.
 • Upravte alebo odstráňte všetky správy uverejnené na webovej stránke iLive bez ohľadu na to, či tieto správy porušujú tieto požiadavky.

Spoločnosť iLive ani jej poskytovatelia licencií nenesú žiadnu zodpovednosť voči používateľom webovej stránky iLive alebo akejkoľvek inej osobe alebo organizácii za vykonávanie alebo neplnenie vyššie uvedených činností.

Reklamy, vyhľadávacie dotazy a odkazy na iné stránky

ILive môže poskytovať odkazy na webové stránky tretích strán. ILive môže tiež vybrať konkrétne lokality ako prioritné odpovede na zadané vyhľadávacie dopyty a spoločnosť iLive sa môže dohodnúť, že umožní inzerentom odpovedať na konkrétne vyhľadávacie dopyty s reklamami alebo sponzorovaným obsahom. ILive neodporúča ani nepodporuje obsah na stránkach tretích strán. Spoločnosť iLive nezodpovedá za obsah prepojených stránok tretích strán, stránok vytvorených na stránke iLive, stránok tretích strán poskytnutých ako výsledky vyhľadávania alebo reklám tretích strán a neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa ich obsahu alebo presnosti. Používanie webových stránok tretích strán je na vaše vlastné riziko a závisí od podmienok používania takýchto stránok. ILive nepodporuje žiadny produkt, službu ani ošetrenie inzerované na webovej stránke iLive. Pre viac informácií si prečítajte naše pravidlá  inzercie.

Odškodnenie

Súhlasíte s tým, že budete chrániť a chrániť spoločnosť iLive, jej úradníkov, riaditeľov, zamestnancov, agentov, poskytovateľov licencií a dodávateľov pred akýmikoľvek nárokmi, škodami, nárokmi alebo povinnosťami a uhradiť všetky náklady vrátane, bez obmedzenia, primerane zaplatených poplatkov právnikov a nákladov na právne zastupovanie, vyplývajúce z porušenia týchto Podmienok.

Všeobecné podmienky

ILive netvrdí, že akékoľvek iLive stránky a obsah sú vhodné alebo môžu byť použité v akejkoľvek geografickej polohe. Prístup k obsahu nemusí byť legálny pre určitých jednotlivcov alebo v niektorých krajinách. Ak máte prístup na stránky iLive, robíte tak na vlastné riziko a zodpovednosť a zodpovedáte za dodržiavanie zákonov vašej jurisdikcie.

Nasledujúce ustanovenia zostávajú v platnosti po uplynutí alebo ukončení platnosti týchto Podmienok z akéhokoľvek dôvodu: Zodpovednosť spoločnosti iLive a jej poskytovateľov licencií, Používateľské materiály, Používateľské materiály - obrázky, video, zvukové súbory, Kompenzácia, Právomoc a Všeobecné podmienky.

Jurisdikcie

Výslovne súhlasíte s tým, že výlučná jurisdikcia pre akýkoľvek spor s iLive alebo pre tých, ktorí sú akýmkoľvek spôsobom prepojení s vaším používaním webovej stránky iLive, patrí súdom Spojeného kráľovstva a súhlasíte s priamym výkonom osobnej jurisdikcie na súdoch Spojeného kráľovstva v súvislosti s akýmkoľvek takýmto spôsobom. Spor vrátane všetkých nárokov týkajúcich sa spoločnosti iLive alebo jej pridružených spoločností, dcérskych spoločností, zamestnancov, dodávateľov, úradníkov, riaditeľov, poskytovateľov telekomunikačných služieb a poskytovateľov obsahu.

Tieto Zmluvné podmienky sa riadia zákonmi Spojeného kráľovstva bez toho, aby boli dodržané jeho kolízne zásady. Ak je akékoľvek ustanovenie týchto Podmienok neplatné pre každý súd s príslušnou jurisdikciou, neplatnosť takéhoto ustanovenia nemá vplyv na platnosť ostatných ustanovení týchto Podmienok, ktoré zostávajú v plnej platnosti a účinnosti. Žiadne zrieknutie sa niektorej z týchto Podmienok sa v budúcnosti nepovažuje za dôvod takejto výnimky.

Ochrana autorských práv

Ak sa domnievate, že akékoľvek materiály dostupné na webových stránkach porušujú vaše autorské práva, môžete požiadať o odstránenie týchto materiálov z tejto webovej stránky e-mailom, použiť odkaz „Kontaktujte nás“, ktorý sa nachádza v dolnej časti každej stránky našej webovej stránky, a poskytujúce tieto informácie:

 • Identifikujte materiál chránený autorskými právami, práva, ktoré sú podľa vášho názoru porušené. Opíšte materiál, zadajte kópiu alebo umiestnenie (napríklad URL) vašej autorizovanej verzie diela.
 • Identifikujte materiál, o ktorom si myslíte, že je porušením a jeho umiestnením na ILive Site. Opíšte prosím materiál a poskytnite nám jeho adresu URL alebo akékoľvek iné relevantné informácie, ktoré nám umožnia nájsť materiál.
 • Vaše meno, poštová adresa, telefónne číslo a e-mailová adresa.
 • Vyhlásenie, že ste úprimne presvedčení, že používanie materiálov nie je povolené vlastníkom autorských práv, jeho zástupcom alebo zákonom.
 • Vyhlásenie, že informácie, ktoré ste poskytli, je presné a znamená, že „pod trestom za krivú prísahu“ ste vlastníkom autorských práv alebo ste oprávnení konať v mene vlastníka autorských práv.
 • Toto odvolanie overte podpisom alebo jeho elektronickým ekvivalentom držiteľa autorských práv alebo splnomocneného zástupcu.

Za účelom ochrany práv vlastníkov autorských práv iLive za takýchto okolností dodržiava politiku uzatvárania účtov účastníkov a používateľov stránok, ktorí porušujú autorské práva.

Konečné podmienky

Okrem toho, čo je výslovne uvedené v špecifickom „právnom oznámení“ na webovej stránke iLive, tieto Podmienky a Zásady ochrany osobných údajov iLive predstavujú úplnú dohodu medzi vami a spoločnosťou iLive týkajúcu sa používania webovej stránky iLive a Obsahu.

Ďakujeme za spoluprácu. Dúfame, že na stránke iLive nájdete užitočné a pohodlné použitie! Otázky alebo komentáre týkajúce sa tejto webovej stránky, vrátane akýchkoľvek správ o nefunkčných odkazoch, je možné odoslať pomocou formulára Kontaktujte nás. Snažíme sa včas odpovedať na všetky e-maily, ale vzhľadom na ich počet nemáme vždy možnosť tak urobiť.


Portál iLive neposkytuje lekársku pomoc, diagnostiku alebo liečbu.
Informácie uverejnené na portáli sú len orientačné a nemali by sa používať bez konzultácie s odborníkom.
Pozorne si prečítajte pravidlá a pravidlá stránky. Môžete tiež kontaktovať nás!

Copyright © 2011 - 2020 iLive. Všetky práva vyhradené.